Voorwaarden en Privacyverklaring

De betekenis van je keuze voor Skrep Kinderfysio.

De deelname van je kind (en jij als wettelijk vertegenwoordiger) aan het behandeltraject bij Skrep Kinderfysio heeft een aantal gevolgen:

 • Je geeft daarmee aan bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze "Voorwaarden en Privacy-verklaring".
 • Je stemt daarmee in met mogelijke electronische communicatie tussen jou en Skrep via mail, sms, whatsapp of andere digitale communicatiemiddelen.
 • Je gaat daarmee met Skrep automatisch een behandelovereenkomst aan zoals bedoeld in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst WGBO. Meer informatie over de zorgrechten van kinderen tot 18 jaar vind je hier.
 • Je geeft daarmee toestemming aan Skrep om te communiceren met alle door Skrep relevant geachte betrokkenen in het kader van de behandeling van je kind. Zie ook verderop het punt "Delen van persoonsgegevens met derden". Je kunt bij de behandelend therapeut altijd expliciet aangeven met wie Skrep gegevens van je kind niet mag delen. Die informatie wordt opgenomen in het dossier en uiteraard houden wij ons daar aan. Indien je een informatie-blokkade wenst van een partij die Skrep van cruciaal belang vindt in het behandeltraject van je kind dan overleggen we dat direct met je en proberen we samen een goede oplossing te vinden. 

 

Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Skrep Kinderfysio (hierna: Skrep), gevestigd aan de Rykswei 17 te Kootstertille en met behandellokaties op locaties zoals die zijn vermeld op onze website, is in de persoon van praktijk-eigenaar M.H. Vermeulen  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skrep verwerkt de persoonsgegevens van je kind omdat jullie gebruik maken van onze diensten. De gegevens worden verkregen via mondeling contact met jou en/of je kind, via een verwijzing, via onze website, via correspondentie en via andere, mogelijk ook electronische, vormen van communicatie. De persoonsgegevens die wij van je kind verwerken zijn:

·         Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Identificatie-documentsoort en nummer

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Skrep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je kind:

·        Gezondheidsgegevens die jij, je kind en/of de verwijzend arts verstrekken tijdens mondeling overleg, middels correspondentie en via andere,

        mogelijk ook electronische, vormen van communicatie.

·        Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Skrep verwerkt de persoonsgegevens van je kind voor de volgende doelen:

·        Het aanleggen en bijhouden van een cliëntdossier zoals wij verplicht zijn volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

·        Het declareren van de kosten van behandeling van je kind bij de zorgverzekeraar waar je kind verzekerd is voor de geleverde zorg.

·        Om te kunnen communiceren met jou, je kind en alle andere betrokkenen in het kader van onze dienstverlening aan je kind.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Skrep wordt in het geval van de controle op verzekeringsrecht, het declareren van uitgevoerde behandelingen en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming die het resultaat is van interactie tussen computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skrep) tussen zit.

 

Wie kunnen je gegevens binnen Skrep bekijken

Behalve de therapeut die je kind behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld  waarnemers, eventuele stagiaires en administratief medewerkers. Deze mensen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Skrep neemt de bescherming van de persoonsgegevens van je kind serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat de persoonsgegevens van je kind toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Skrep deelt de persoonsgegevens van je kind met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling van je kind en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met iedere organisatie of bedrijf die in onze opdracht persoonsgegevens van je kind verwerken, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens. Skrep deelt de persoonsgegevens van je kind in bovengenoemd kader

 • met de wettelijke vertegenwoordiger als het behandelde kind jonger is dan 16 jaar.
 • met Intramed, onze serviceverlener waarbij wij onze electronisch vastgelegde cliëntdossiers hebben ondergebracht;
 • met Vecozo, het door Skrep Kinderfysio gebruikte digitaal communicatiepunt tussen zorgverlener en zorgverzekeraar tbv de controle van verzekeringsrecht en de declaratie van door Skrep uitgevoerde behandelingen;
 • met de huisarts van je kind als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • met de betreffende collega-zorgverleners als je kind is betrokken bij een multidisciplinaire behandeling;
 • met de betreffende verwijzer als je kind naar ons is doorverwezen;
 • als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven geanonimiseerd met het meetbureau ZorgDNA wat voor ons onafhankelijk kwaliteitsonderzoek uitvoert waarmee we onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening verbeteren.

 

Skrep meldt een eventueel datalek direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kun je vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Skrep deelt geen gegevens met instanties buiten de Europese Unie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en gegeven toestemming intrekken

Je hebt het recht om de persoonsgegevens van je kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een impliciet of expliciet gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen wijze van verwerking van die gegevens door Skrep. Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens van je kind waarover we beschikken naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van persoonsgegevens van je kind of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van die gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek waarbij we ook aangeven wat de mogelijke gevolgen zijn van de uitvoering van je verzoek.

Als je het niet eens bent met de gang van zaken rondom de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan kun je uiteraard contact met ons opnemen. Ook kun je ten aanzien van dit onderwerp een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Om de kinderfysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als de gegevens van je kind daarvoor worden gebruikt zullen deze, om de privacy te waarborgen, niet tot personen herleidbaar zijn (anoniem).

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van de gegevens van je kind voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek kun je dat mededelen aan de behandelend therapeut. Wanneer het voor het wetenschappelijk onderzoek van belang is dat gegevens tot personen herleidbaar zijn, zullen die gegevens pas aan de onderzoeker worden verstrekt nadat jij als ouder/verzorger daarvoor expliciet schriftelijke toestemming hebt verleend.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Skrep bewaart de persoonsgegevens van je kind gedurende een periode die start vanaf het moment van de registratie daarvan en die duurt zolang als is voorgeschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Na die periode worden de gegevens van je kind uit de administratie verwijderd en via een daarvoor gecertificeerde verwerker gecontroleerd vernietigd.

 

Gebruik van www.skrepkinderfysio.nl en email

Om onze website goed te kunnen gebruiken dien je "Noodzakelijke" cookies te accepteren. Wil je ook onze behandellokaties en de route daar naar toe bekijken dan zijn ook "Functionele" cookies noodzakelijk.

De gegevens die je invult op het berichtformulier op onze website worden via een SSL-beveiligde verbinding naar ons verzonden. 

 

Email-berichten die persoonsgegevens bevatten worden door Skrep via Zorgmail, een specifieke en speciaal voor beveiligde berichten in de zorg ontwikkelde applicatie,  verzonden.

 

Contactgegevens

https://www.skrepkinderfysio.nl; zie hier voor onze behandel-locaties; tel 0511-541197; email: info@skrepkinderfysio.nl.